Kuantu un entiero ta kosta?

No laga esnan ku nos ta stima atras ku gastunan imprevisto!

Niun hende no ta gusta papia di morto, pero ta un echo konosí ku bida por tuma buèltanan inesperá. P’esei ta bon pa, maske kon inkómodo e por parse, regla nos kosnan for di trempan i asina evitá ku nos sernan kerí ta ked’atras ku gastu- i preguntanan innesesario.

Riba e siguiente lista di kalkulashon por haña un bista di e gastunan di entiero i kremashon.

Gastunan Honorario:

 • di Funerario
 • Kuido mortuario
 • Transporte di e defuntu                                                                             fl. 1.490.00

Kaha di morto:

 • Un kaha di morto di palu ta kosta entre   fl. 1.500.00 – fls. 6.500.00
 • Un kaha di metal ta kosta alrededor di fl. 2.750.00 – fl. 5.500.00
 • Hür un kaha ta kosta mas o ménos fl. 1.150.00                                   fl. 2.975.00

Servisio funerario:

 • – Flor
 • – Registro di kondolensia
 • – Buki di programa
 • – Músika “bibu”
 • – Gastunan pa hür sala di tributo
 • – Dekorashon, atributo i asesorio
 • – Kòfi, te i djus (50 persona)                                                                     fl. 670.00

Entiero

 • Boka den mousoleo
 • Mantenshon Santana
 • Kèlder pa warda urna                                                                                 fl.2.550.00

Kuido posterior

 • Yudansa práktiko
 • Sosten emoshonal                                                                                        fl. 2.500.00

Gastunan tradishonal pa un entiero (eksklusivo OB)                                 fl. 11.935.00

* Gastunan di un kremashon por lo general ta kosta entre: fl. 9.000.00 te ku 10.000.00

* Gastunan di entiero por lo general ta kosta entre: fl. 5.000.00 te ku 15.000.00